skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Security Risks, Low-tech User Interfaces, and Implantable Medical Devices: A Case Study with Insulin Pump Infusion Systems

Paul, Nathanael R ; Kohno, Tadayoshi

Third USENIX Workshop on Health Security and Privacy, 2012

TRN: US201218%%1123

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...