skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On-line pre-concentration and determination of lead in potable water by flow injection atomic absorption spectrometry

Zhang, Yanan ; Riby, Philip ; Cox, Alan G. ; Mcleod, Cameron W. ; Date, Alan R. ; Cheung, Yuk Ying

The Analyst, 1988, Vol.113(1), pp.125-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2654 ; E-ISSN: 1364-5528 ; DOI: 10.1039/AN9881300125

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...