skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Properties of Soil Pore Space Regulate Pathways of Plant Residue Decomposition and Community Structure of Associated Bacteria

Negassa, Wakene C.; Guber, Andrey K.; Kravchenko, Alexandra N.; Marsh, Terence L.; Hildebrandt, Britton; Rivers, Mark L.

PLoS One, 2015, Vol.10(4) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0123999

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...