skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crowd-assisted polyp annotation of virtual colonoscopy videos

Park, Ji Hwan ; Nadeem, Saad ; Marino, Joseph ; Baker, Kevin ; Barish, Matthew ; Kaufman, Arie

06 March 2018, Vol.10579, pp.105790M-105790M-7

ISSN: 1605-7422 ; ISBN: 9781510616479 ; ISBN: 1510616470 ; DOI: 10.1117/12.2292899

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...