skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corporate Governance of Company Groups in Latin America

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Corporate Governance

ISBN: 9789264240124 ; ISBN: 9264240128 ; E-ISBN: 9789264241725 ; E-ISBN: 9789264244597 ; E-ISBN: 9264241728 ; E-ISBN: 926424459X ; DOI: 10.1787/9789264241725-en

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...