skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improving Corporate Governance in India: Related Party Transactions and Minority Shareholder Protection

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Corporate Governance

Series E-ISSN: 2077-6535 ; ISBN: 9789264220614 ; ISBN: 9264220615 ; E-ISBN: 9789264220652 ; E-ISBN: 9264220658 ; DOI: 10.1787/9789264220652-en

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...