skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corporate Governance, Value Creation and Growth: The Bridge between Finance and Enterprise

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Corporate Governance

ISBN: 9789264179530 ; ISBN: 9264179534 ; E-ISBN: 9789264179547 ; E-ISBN: 9264179542 ; DOI: 10.1787/9789264179547-en

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...