skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Resilience and resilient in Obama’s National Security Strategy 2010: Enter two ‘political keywords’

Selchow, Sabine

Politics, February 2017, Vol.37(1), pp.36-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-3957 ; E-ISSN: 1467-9256 ; DOI: 10.1177/0263395715614847

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...