skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

고령자를 고려한 내비게이션의 인간공학적 설계에 관한 연구

김창균(Changkyoon Kim) ; 최재호(Jaeho Choe) ; 임영재(Youngjae Im) ; 정의승(Eui S. Jung)

대한인간공학회지, 2010, Vol.29(5), pp.771-782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1229-1684

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...