skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unified Model for Performance Analysis of IEEE 802.11 Ad Hoc Networks in Unsaturated Conditions

Changchun Xu ; Jingdong Gao ; Yanyi Xu ; Jianhua He

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), February 2012, Vol.6(2), pp.683-701 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...