skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stereochemistry of Dehydrogenation by D -Galactose Oxidase

Maradufu, A ; Cree, G. M ; Perlin, A. S

Canadian Journal of Chemistry (Revue canadienne de chimie), 1971, Vol.49(21), pp.3429-3437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4042 ; E-ISSN: 1480-3291 ; DOI: 10.1139/v71-575

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...