skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of Bi addition on the microstructure and tensile properties of cast Al‐15%Mg 2 Si composite
Über den Einfluss der Zumischung von Bi auf die Mikrostruktur und Zugeigenschaften von gegossenen Al‐15%MgSi Verbunden

Akrami, A. ; Emamy, M. ; Mousavian, H.

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, May 2013, Vol.44(5), pp.431-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-5137 ; E-ISSN: 1521-4052 ; DOI: 10.1002/mawe.201300147

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...