skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploring lifestyle and risk in preventing type 2 diabetes-a nested qualitative study of older participants in a lifestyle intervention program (VEND-RISK)

Følling, Ingrid S ; Solbjør, Marit ; Midthjell, Kristian ; Kulseng, Bård ; Helvik, Anne-S

Følling, I.S., Solbjør, M., Midthjell, K., Kulseng, B. and Helvik, A.-S. (2016). Exploring lifestyle and risk in preventing type 2 diabetes-a nested qualitative study of older participants in a lifestyle intervention program (VEND-RISK). BMC Public Health, 16:876. doi: [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-016-3559-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...