skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Life style related to blood pressure and body weight in adolescence: Cross sectional data from the Young-HUNT study, Norway

Fasting, Magnus Hølmo ; Nilsen, Tom Ivar Lund ; Holmen, Turid Lingaas ; Vik, Torstein

BMC Public Health 2008, 8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-8-111

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...