skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The buffering effect of relationship satisfaction on emotional distress in couples

Røsand, Gun-Mette B ; Slinning, Kari ; Eberhard-Gran, Malin ; Røysamb, Espen ; Tambs, Kristian

BMC Public Health. 2012 Jan 22;12(1):66 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1471-2458-12-66

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...