skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes over time in the effect of marital status on cancer survival

Kravdal, Håkon ; Syse, Astri

BMC Public Health. 2011 Oct 14;11(1):804 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1471-2458-11-804

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...