skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Physical education teachers' and public health nurses' perception of Norwegian high school students' participation in physical education - a focus group study

Abildsnes, Eirik ; Stea, Tonje Holte ; Berntsen, Sveinung ; Omfjord, Christina Sandvand ; Rohde, Gudrun-Elin

BMC Public Health 2015, 15:1295 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/s12889-015-2660-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...