skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Amoeba: a distributed operating system for the 1990s. (includes related article on secure communications in Amoeba) (technical)

Mullender, Sape J. ; Van Rossum, Guido ; Tanenbaum, Andrew S. ; Van Renesse, Robbert ; Van Staveren, Hans

Computer, May, 1990, Vol.23(5), p.44(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...