skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Building adaptive systems using ensemble

Renesse, Robbert Van ; Birman, Ken ; Hayden, Mark ; Vaysburd, Alexey ; Karr, David; Chapin, Steve J. ; Maccabe, Arthur B.

Software: Practice and Experience, 25 July 1998, Vol.28(9), pp.963-979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0644 ; E-ISSN: 1097-024X ; DOI: 10.1002/(SICI)1097-024X(19980725)28:9<963::AID-SPE179>3.0.CO;2-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...