skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metabolic syndrome in Russian adults : associated factors and mortality from cardiovascular diseases and all causes

Sidorenkov, Oleg ; Nilssen, Odd-Ragnar ; Grjibovski, Andrej

BMC Public Health 2010, 10:582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-582

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...