skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spectral and Timing Nature of the Symbiotic X-Ray Binary 4U 1954+319: The Slowest Rotating Neutron Star in AN X-Ray Binary System

Tamagawa, Toru ; Fuerst, Felix ; Marcu, Diana ; Wilms, Jorn ; Makishima, Kazuo ; Pottschmidt, Katja ; Yamada, Shin'Ya ; Corbet, Robin H. D. ; Enoto, Teruaki ; Sasano, Makoto; NASA Goddard Space Flight Center

The Astrophysical Journal; Volume 786; No. 2; 127 [Tạp chí có phản biện]

20150010753; GSFC-E-DAA-TN23866

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...