skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neutron star structure in the presence of conformally coupled scalar fields

Sultana, Joseph ; Bose, Benjamin ; Kazanas, Demosthenes

International Journal of Modern Physics D, October 2014, Vol.23(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-2718 ; E-ISSN: 1793-6594 ; DOI: 10.1142/S0218271814500904

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...