skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Realizing the Potential of the American Community Survey: Challenges, Tradeoffs, and Opportunities

Panel on Addressing Priority Technical Issues for the Next Decade of the American Community Survey ;Committee on National Statistics ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education ;National Research Council;; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Addressing Priority Technical Issues for the Next Decade of the American Community Survey (Corporate Author)

ISBN: 9780309366786 ; ISBN: 030936678X ; E-ISBN: 9780309366793 ; E-ISBN: 0309366798 ; DOI: 10.17226/21653

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...