skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Small Populations, Large Effects: Improving the Measurement of the Group Quarters Population in the American Community Survey

National Research Council ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education ;Committee on National Statistics ;Panel on Statistical Methods for Measuring the Group Quarters Population in the American Community Survey ;Marton, Krisztina ;Voss, Paul R.;; Krisztina Marton (Editor) ; Paul R. Voss (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Statistical Methods for Measuring the Group Quarters Population in the American Community Survey (Corporate Author)

ISBN: 9780309255608 ; ISBN: 0309255600 ; E-ISBN: 9780309255615 ; E-ISBN: 0309255619 ; DOI: 10.17226/13387

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...