skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Forever software

Rensink, Arend ; Margaria, Tiziana ; Steffen, Bernhard; Formal Methods and Tools ; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation. Specialized Techniques and Applications, 2014, pp.535-537 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-662-45233-2 ; ISBN: 978-3-662-45234-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...