skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Formal Methods in Industrial Practice: Bridging the Gap (Track Summary)

Felderer, Michael ; Gurov, Dilian ; Huisman, Marieke ; Lisper, Björn ; Schlick, Rupert ; Margaria, Tiziana ; Steffen, Bernhard; Formal Methods and Tools

Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation. Industrial Practice, 2018, pp.77-81 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-030-03426-9 ; ISBN: 978-3-030-03427-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...