skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The National and the Popular in Israeli Cinema

Avisar, Ilan

Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 2005, Vol.24(1), pp.125-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-8539 ; E-ISSN: 1534-5165

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...