skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TFAR19, a novel apoptosis-related gene cloned from human leukemia cell line TF-1, could enhance apoptosis of some tumor cells induced by growth factor withdrawal

Liu, H ; Wang, Y ; Zhang, Y ; Song, Q ; Di, C ; Chen, G ; Tang, J ; Ma, D

Biochemical and biophysical research communications, 08 January 1999, Vol.254(1), pp.203-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 9920759 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...