skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mechanism of differential potencies of isothiocyanates as inducers of anticarcinogenic Phase 2 enzymes

Zhang, Y ; Talalay, P

Cancer research, 15 October 1998, Vol.58(20), pp.4632-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 9788615 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...