skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Self-report ratings and informants' ratings of personalities of depressed outpatients

Bagby, R M ; Rector, N A ; Bindseil, K ; Dickens, S E ; Levitan, R D ; Kennedy, S H

The American journal of psychiatry, March 1998, Vol.155(3), pp.437-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 9501762 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...