skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New evidence for presence of tyrosinase in substantia nigra, forebrain and midbrain

Tief, K ; Schmidt, A ; Beermann, F

Brain research. Molecular brain research, January 1998, Vol.53(1-2), pp.307-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-328X ; PMID: 9473705 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...