skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cell-cycle arrest versus cell death in cancer therapy

Waldman, T ; Zhang, Y ; Dillehay, L ; Yu, J ; Kinzler, K ; Vogelstein, B ; Williams, J

Nature medicine, September 1997, Vol.3(9), pp.1034-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; PMID: 9288734 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...