skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Two modulatory effects of attention that mediate object categorization in human cortex

Rees, G ; Frackowiak, R ; Frith, C

Science (New York, N.Y.), 07 February 1997, Vol.275(5301), pp.835-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 9012351 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...