skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The perception of spatial layout in real and virtual worlds

Arthur, E J ; Hancock, P A ; Chrysler, S T

Ergonomics, January 1997, Vol.40(1), pp.69-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; PMID: 8995048 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...