skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of the selective reversible acetylcholinesterase inhibitor E2020 on extracellular acetylcholine and biogenic amine levels in rat cortex

Giacobini, E ; Zhu X, D ; Williams, E ; Sherman, K A

Neuropharmacology, February 1996, Vol.35(2), pp.205-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3908 ; PMID: 8734490 Version:1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...