skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Réflexion sur le traitement et le devenir des brûlés.
Reflexions on the treatment and outcome of burns

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 1994, Vol.38(3), pp.347-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 8210202 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...