skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effects of computer interface design on human postural dynamics

Karwowski, W ; Eberts, R ; Salvendy, G ; Noland, S

Ergonomics, April 1994, Vol.37(4), pp.703-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; PMID: 8187753 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...