skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enhancement of fibrinolysis by inhibiting enzymatic cleavage of precursor α2-antiplasmin

Lee, K N ; Jackson, K W ; Christiansen, V J ; Dolence, E K ; Mckee, P A

Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, May 2011, Vol.9(5), pp.987-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-7836 ; PMID: 21251197 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1538-7836.2011.04195.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...