skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors complicating the diagnosis of depression in cerebrovascular disease, Part II--Neurological deficits and various assessment methods

Ramasubbu, R ; Kennedy, S H

Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie, December 1994, Vol.39(10), pp.601-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; PMID: 7530165 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...