skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Indications for and use of artificial cardiac pacemakers: Part II

Del Negro, A A ; Fletcher, R D

Current problems in cardiology, November 1978, Vol.3(8), pp.1-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-2806 ; PMID: 756361 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...