skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Glucose and lipid metabolism during acebutolol and propranolol therapy of angina in nondiabetic patients

Birnbaum, J ; Dibianco, R ; Becker, K L ; Muesing, R ; Costello, R B ; Singh, S N ; Gottdiener, J S ; Fletcher, R D

Clinical pharmacology and therapeutics, March 1983, Vol.33(3), pp.294-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9236 ; PMID: 6337762 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...