skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Armed Forces anesthesiology comes of age

Jenicek, J A ; Perry, L B ; Thompson, G E

Anesthesia and analgesia, 1967, Vol.46(6), pp.822-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 6070175 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...