skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Respiratory insufficiency in combat casualties. I. Pathologic changes in the lungs of patients dying of wounds

Martin, A M ; Simmons, R L ; Heisterkamp, C A

Annals of surgery, July 1969, Vol.170(1), pp.30-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5819328 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...