skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A draw-over anesthetic system for peace or war

Joyce, T H ; Vacanti, C J ; Van Houten, R J ; Mitchell, G D

Anesthesia and analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.121-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5812735 Version:1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...