skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rottura dell'arteria splenica in corso di gravidanza.
Rupture of the splenic artery during pregnancy

Amato, G ; Benedetti, A ; Masiero, G ; Migliorini, A

Minerva ginecologica, 1978, Vol.30(1-2), pp.39-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-4784 ; PMID: 565496 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...