skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Respiratory insufficiency in combat casualties. II. Pulmonary edema following head injury

Simmons, R L ; Martin, A M ; Heisterkamp, C A ; Ducker, T B

Annals of surgery, July 1969, Vol.170(1), pp.39-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5789528 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...