skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

War wounds of the central nervous system: surgical results

Plaut, M

The Journal of trauma, July 1972, Vol.12(7), pp.613-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5282 ; PMID: 5044320 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...