skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contribuţii la profilaxia stomatopatiilor protetice prin metalizarea protezelor totale acrilice.
Contributions to the treatment of denture-induced stomatitis through the metallization of complete acrylic dentures

Bordean, I ; Bărescu, L ; Kurjatko, T ; Ursea, D

Stomatologia, 1970, Vol.17(4), pp.233-329

ISSN: 0039-1719 ; PMID: 5271768 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...