skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efecte chimice şi electrochimice ale metalelor in cavitatea bucală.
Chemical and electrochemical effects of metals in the oral cavity

Schwind, O

Stomatologia, 1968, Vol.15(3), pp.209-14

ISSN: 0039-1719 ; PMID: 5246743 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...