skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pseudosarcoma of the skin

Finlay-Jones, L R ; Nicoll, P ; Ten Seldam, R E

Pathology, July 1971, Vol.3(3), pp.215-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 5115392 Version:1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...